Opera House - Opening

Game Name: Final Fantasy III

md5sum: 8fbca37505ae8eb72b91e4bf0e5d186d

http://www.vgmusic.com/music/console/nintendo/snes/FF6_Opera_Xg.mid
comments powered by Disqus

Info

Added by: Daniel Lawrence  Added: 2010-10-08

File URL is http://www.vgmusic.com/new-files/FF6_Opera_Xg.mid
Upload Date and Time: 05/11/2009 20:07:54

Uploaded by:  (Daniel Marjenburgh)


Game System: Super Nintendo
Game Name: Final Fantasy III
Song Title: Opera House - Opening
Sequenced by: Daniel Marjenburgh
Other Information: 

-MIDI Header Information-
MIDI Type: 1
Number of Tracks: 16
Delta Time Setting: 120


-Copyright Event Analysis-
Squaresoft
Q
QGQjQQyQsQeQ,BQPQiQ^QQ4mQQ,QQ >QQ#QQ SQQOQQQ#QSQQQ	sQQQ|Q&Q.YQ5Q

-Midi TrackName Analysis-
The Opening Of The Opera.
From Final Fantasy VI
Q	Q	bQ	Q	Q	 Q	jQ	:Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	yQ	yQ	}Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	+Q	XQ	Q	{Q	vQ	r;Q	mQ5DQ
ZxQ
7pQ
ZpQ
Q

Q	Q	bQ	Q	Q	 Q	jQ	:Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	yQ	yQ	}Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	+Q	XQ	Q	{Q	vQ	r;Q	mQ5DQ
ZxQ
7xQ`xQ
70Q
!Q
QIUQ^  Q
7/MTrkS
Stereo Strings (XG)
Arco Strings (XG)
Velocity Strings (XG)
60s Strings (XG)
Timpani
Harp
Harp
Harp
Harp
Classic Kit
Notre Dame (Draco)
Vocal Ensemble (Draco)
Composed by Nobou Uematsu
Sequenced by Daniel Marjenburgh
http://zareon.awardspace.info/